Οδηγός Προγράμματος

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Εξοικονομώ 2021

 

Παραρτήματα Οδηγού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ Υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πρόταση Παρεμβάσεων.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑ Δήλωση Ωφελούμενου Υποβολής Αίτησης.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΒ_Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Υποβολής Αίτησης.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_Γ Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων - Ολοκλήρωσης.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους πολυκατοικίας.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_A ΥΔ Αναδόχου.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Β ΥΔ Προμηθευτή.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Γ ΥΔ Αναδόχου_Προμηθευτή.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX_ΥΔ για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X_ΥΔ Μή υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI_YΔ χρήσης ακινήτου.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Κριτήρια Βαθμολόγησης.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII Δικαιολογητικά για την Ολοκλήρωση του Έργου.pdf