Επιστροφή

Οδηγίες προς τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Ενόψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

 

Α. Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Π.Ε.Α.)

  1. Έκδοση νέου Α’ Π.Ε.Α.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής διενεργεί την επιθεώρηση και εκδίδει Α’ Π.Ε.Α., με λόγο έκδοσης «Εξοικονομώ  2021 – πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση».

Η πρόταση βελτίωσης με τον προτεινόμενο προς υλοποίηση συνδυασμό παρεμβάσεων που θα υποβληθεί με την αίτηση,  πρέπει να καταχωρισθεί ως 1η (πρώτο σενάριο) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (συστάσεις βελτίωσης) που καταγράφονται στο Α’ Π.Ε.Α. 

  1. Τροποποίηση προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εν ισχύ Α’ Π.Ε.Α.

Εφόσον είναι αναγκαίο να γίνει τροποποίηση των προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εν ισχύ Α’ Π.Ε.Α., δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης αυτών μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού προσαρτήματος στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, χωρίς να απαιτείται ανάκληση του Π.Ε.Α. 

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αντιγραφής τυχόν υπάρχοντος προσαρτήματος από το πρόγραμμα  «Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2020» στο «Εξοικονομώ 2021». 

Η λειτουργία τροποποίησης θα ενεργοποιηθεί  στις 10 Δεκεμβρίου 2021.

Οδηγίες για τη διαδικασία τροποποίησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του buildingcert.gr.  Η προαναφερθείσα διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και σε οποιοδήποτε εν ισχύ Π.Ε.Α. κατοικιών ανεξαρτήτου λόγου έκδοσης που έχει εκδοθεί με το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.

 

Β. Ασυμβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών

Η επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή πρέπει να γίνεται συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α’/28.07.2016), όπως ισχύει, όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ενεργειακός  Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο (ασυμβίβαστο).

Επισημαίνεται ότι δεν εμπίπτει στο ασυμβίβαστο ο ταυτόχρονος ρόλος Συμβούλου του έργου.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Β’ Ενεργειακός Επιθεωρητής είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον Α’ Ενεργειακό Επιθεωρητή.