Επιστροφή

Καθαρή αξία ανώτατων ορίων επιλέξιμων δαπανών

Κατά την καταχώρηση των παρεμβάσεων, η  οποία θα γίνεται υποχρεωτικά από τον Α’ Ενεργειακό Επιθεωρητή, το κόστος των παρεμβάσεων θα καταχωρείται χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

Προς υποβοήθηση των χρηστών, αναρτώνται τα Ανώτατα όρια των επιλέξιμων δαπανών του πίνακα 4.1.1. του Οδηγού Εφαρμογής με την καθαρή τους αξία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  (€/m2 ή ανά μονάδα)

1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ι

ΙΙ

Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)]

2 ≤ U ˂ 3,2

U < 2,0

1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο

346,78

403,23

1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα

282,26

322,58

1.B1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο

443,55

500,00

1.B2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα

362,90

403,23

1.Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο

233,87

250,00

1.Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα - Εξωστόθυρα

169,36

225,81

1.Δ Μόνο ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)

 96,78

1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)

129,04

1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης

  32,26

1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας(€/ μονάδα)

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

Μη κεντρικά

Κεντρικά < 600m3/h

Κεντρικά > 600m3/h

685,49

3.709,68

5.564,52

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ  (€/m2)

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Ι

ΙΙ

Θερμική Αντίσταση R [(m2.K)/W]

0,9  ˂ R ≤ 1,8

R > 1,8

2.A Θερμομόνωση δώματος  εξωτερικά 

40,33

44,36

2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

16,13

23,39

2.Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί  πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα  

41,94

50,81

2.Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα

26,62

32,26

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
(€/μονάδα)

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Θερμική Ισχύς P(kW)

P ≤ 8

8 < P ≤ 14

14 < P ≤ 20

20 < P ≤ 35

35 < P ≤ 50

50 < P ≤ 100

100 < P ≤ 200

P > 200

3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης

   556,45 ανά αίτηση με ανώτατο όριο    5.564,52 για πολυκατοικία

3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

2,338,70

3.225,80

5.483,87

10.201,61

14.354,84

19.274,19

3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης /  Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους  55oC)

 

5.282,25

 

6.572,58

 

8.709,68

 

12.701,61

 

21.129,03

22.580,65

3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

 

4.556,45

 

5.927,42

 

8.427,42

 

12.338,71

 

21.411,29

22.580,65

3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

 

12.983,87

 

19.475,81

22.580,65

3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας-πελλέτας ξύλου)

6.411,29

 

6.975,80

 

7.903,23

 

12.338,70

22.580,65

 

I

II

 

Ψυκτική Ισχύς μονάδος P(kW)

P ≤ 3.8

P > 3.8

 

3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (splitunit) για θέρμανση/ψύξη χώρου

  806,45

1.370,97 

 

3.Η Σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

 32,26 (€/m2)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
(€/μονάδα)

4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

Χωρητικότητα αποθήκευσης V (lt)

V ≤ 135

135< V ≤ 185

V>185

4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ

   927,42

   1.169,35

   1.370,97

4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας

  2.782,25  ανά αίτηση με ανώτατο όριο   5.564,52  για πολυκατοικία

4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου

  9.274,20  ανά αίτηση με ανώτατο όριο    22.580,65 για πολυκατοικία

 

4.Δ Αντλία θερμότητας

ανά αίτηση   1.370,97

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

 (€)

5.Α Συσκευές  διαχείρισης ενέργειας (smarthome)

   2.016,13 ανά αίτηση

5.Β Αναβάθμιση φωτισμού (μόνο για πολυκατοικία)

      467,74 ανά αίτηση πολυκατοικίας

 

Σε περίπτωση που στο σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνεται και η παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης, τα ανώτατα όρια δαπάνης των υποκατηγοριών 3.B έως 3.Δ προσαυξάνονται κατά 1.370,97€ για τις κατηγορίες ισχύoς I-IV, κατά  2.016,13€  για τις κατηγορίες ισχύος V-VI, και κατά  2.822,58€ για τις κατηγορίες ισχύος VII-VIII, χωρίς υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 22.580,65€. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται επιλέξιμη δαπάνη στην υποκατηγορία 4.Α, 4.Γ και 4.Δ ενώ στην υποκατηγορία 4.Β μειώνονται κατά  1.370,97€ το ανώτατο όριο ανά αίτηση και κατά 2.822,58€ το ανώτατο όριο για πολυκατοικία.