Επιστροφή

Έγκριση και ανάρτηση πρώτων πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/104447/1622/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΧ5Θ4653Π8-5ΤΚ) απόφαση του του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνονται:

Α. οι υπό στοιχεία «Π.Π.Α.-Κ.1-01» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-01» Προσωρινοί

Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων και

 

Β. οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-01» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-01» Οριστικοί

Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση ενώ οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.