Επιστροφή

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/57320/830/24-05-2023 (ΑΔΑ: 62ΚΡ4653Π8-ΡΞΑ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνονται:

Α. οι υπό στοιχεία «Π.Π.Α.‐Κ.1‐07» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-07» Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων

Β. οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-07» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-07» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων

Γ. ο υπό στοιχεία «ΠΟΛ-Ο.Π.Ε.-05» Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.