Επιστροφή

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/42523/670/19-04-2023 (ΑΔΑ: ΕΤΓ74653Π8-ΗΛΖ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνονται:

Α. οι υπό στοιχεία «Π.Π.Α.‐Κ.1‐06» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-06» Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων

Β. οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-06» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-06» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων

Γ. ο υπό στοιχεία «ΠΟΛ-Ο.Π.Ε.-04» Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.