Επιστροφή

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/2623/17/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΥΡΣ4653Π8-ΞΥΕ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνονται:

οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-09» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-09» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων.

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.