Επιστροφή

Έγκριση και ανάρτηση πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/47958/317/ 30.04.2024 (ΑΔΑ: 6ΚΥ24653Π8-ΕΜΕ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνονται:

  1. οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-10» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-10» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων.
  1. ο υπό στοιχεία «ΠΟΛ-Ο.Π.Ε.-07» Οριστικός Πίνακας Εγκεκριμένων αιτήσεων Πολυκατοικιών

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.