Επιστροφή

Έγκριση και ανάρτηση δεύτερων πινάκων προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η με αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/120721/1942/17-11-2022 (ΑΔΑ:6ΩΚΟ4653Π8-ΓΔΒ) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίνονται:

Α. οι υπό στοιχεία «Π.Π.Α.-Κ.1-02» και «Π.Π.Α.-Κ.2.5-02» Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων και

 

Β. οι υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-02» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.5-02» Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων.

 

Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Αποτελέσματα Αξιολόγησης  της ιστοσελίδας του προγράμματος.