Επιστροφή

5η τροποποίηση της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021”

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/114394/1418/07.11.2023 (ΦΕΚ Β 6399 ) Κ.Υ.Α, με θέμα «Τροποποίηση (5η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Προκήρυξης του προγράμματος “Εξοικονομώ 2021"».

Οι τροποποιήσεις αφορούν στον Οδηγό Εφαρμογής και στα Παραρτήματα ΧΙΙ και ΧΙΙΙ.

Αναλυτικά οι αλλαγές καταγράφονται στην άνω αναφερόμενη Κ.Υ.Α.